Witamy na naszej stronie!

Zapraszamy osoby pełnoletnie (górna granica wieku nie istnieje) których problemy osobiste, rodzinne, zawodowe wiążą się w jakikolwiek sposób z:

 • alkoholem
 • innymi środkami psychoaktywnymi (poza opiatami)

Przyjmujemy osoby, które stwierdzają u siebie , że środki psychoaktywne (m.in. alkohol, dopalacze, narkotyki) bądź zachowania nałogowe mogą być jedną z przyczyn kłopotów i chcą sobie z tym poradzić.

Przyjmujemy członków ich rodzin: rodziców, małżonków, pełnoletnie córki i synów oraz partnerki/partnerów, którzy uważają, że picie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych lub inne zachowania nałogowe ich bliskich stwarzają problemy w ich życiu.

Mamy dla Państwa ofertę diagnozy i przede wszystkim pomocy psychologicznej, abyście mogli poradzić sobie i żyć odtąd lżej.

Pracownicy zespołu stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.


Usługi terapeutyczne finansowane są przez dwóch płatników: Narodowy Fundusz Zdrowia i Miasto st. Warszawa.

Podstawowy program terapii uzależnienia i współuzależnienia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia natomiast Miasto st. Warszawa finansuje ponadpodstawowe programy psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA w ramach programu "Program zdrowotny obejmujący ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia sybstytucyjnego"

W RAMACH UMOWY NA 2014 ROK Z MIASTEM ST. WARSZAWĄ PORADNIA REALIZUJE:

Program dla osób współuzależnionych:

Sesje psychoterapii indywidualnej

Grupa rozwoju osobistego – jest ostatnim etapem terapii grupowej dla osób współuzależnionych, zajęcia odbywają się przez 5 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwają 3 godziny. Praca terapeutyczna ogniskuje się wokół następujących obszarów:

 • wzmacniania motywacji do udziału w terapii,
 • rozbrajania Mechanizmu Iluzji i Zaprzeczeń dotyczącego nieadekwatnego obrazu partnera alkoholika,
 • identyfikacji własnych potrzeb, celów, wartości,
 • zatrzymania nadkontrolnych i nadodpowiedzialnych zachowań,
 • korekty destrukcyjnych mechanizmów dotyczacych życia emocjonalnego,
 • korekty destrukcyjnych mechanizmów dotyczacych funkcjonowania poznawczego,
 • wzmacniania zachowań asertwnych,
 • budowy poczucia własnej godności, wartości i adekwatnego obrazu siebie.

Program dla osób uzależnionych:

Sesje psychoterapii indywidualnej

Grupa rozwoju osobistego I

Grupa rozwoju osobistego II

Sesje grupowe są ostatnim etapem terapii grupowej dla osób uzależnionych, zajęcia odbywają się przez 8 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Praca terapeutyczna ogniskuje się wokół następujących obszarów:

 • zrozumienia i zaakceptowania swojego uzależnienia,
 • rozbrajania Mechanizmu Iluzji i Zaprzeczeń,
 • rozbrajania Mechanizmu Nałogowego Regulowania Uczuć,
 • rozbrajania Mechanizmu Rozproszonego i Rozdwojonego Ja,
 • zapobiegania nawrotom choroby,
 • budowania, wzmacniania i utrzymywania zdrowych relacji społecznych,
 • konstruktywnych sposobów komunikowania się,
 • urealniania obrazu siebie,
 • dostrzegania zasobów i adekwatnym ich wykorzystaniu.

Program dla DDA:

Sesje psychoterapii indywidualnej

Grupa DDA I

Grupa DDA II

Sesje grupowe przeznaczone są dla osób, które w swoim dorosłym życiu doświadczają negatywnych konsekwencji wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Każda z grup odbywa się przez 10 miesięcy 1 raz w tygodniu po 3 godziny. Praca terapeutyczna ogniskuje się wokół następujących obszarów:

 • konstruktywnego radzenia sobie z przeżywaniem emocji,
 • nawiązywania i utrzymywania adekwatnych i satysfakcjonujących relacji,
 • nabywania umiejętności radzenia sobie z trudnościami adaptacyjnymi do nowych sytuacji społecznych,
 • stawiania bezpiecznych granic,
 • adekwatnego postrzegania siebie,
 • konstruktywnych sposobów komunikowania się,
 • budowania relacji z członkami rodzin pochodzenia/ rodzeństwem,
 • planowania i wprowadzania w życie konstruktywnych zmian,
 • dostrzegania zasobów i ich adekwatnego spożytkowania,
 • utrzymania i wzmacniania już wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, że materiały edukacyjne dotyczące destrukcyjnego wpływu alkoholu na organizm, dostępne w poczekalni, zostały sfinansowane przez m.st. Warszawa.